Home  |  Contact  |  Voorwaarden  |  Over ons
Yes we can Welverdiend Het jaar van Sarah
Mijn winkelwagen
0 boek(en)
Persoonlijke cadeauboeken met citaten, quotes, spreuken en oneliners gesorteerd op thema
LIEFDE HUWELIJK GEBOORTE VERHUIZING TUIN GESLAAGD RIJBEWIJS VADER MOEDER ABRAHAM SARAH HOND KAT
GELD VERJAARDAG BETERSCHAP MANAGEMENT PENSIOEN LEIDERSCHAP SUCCES SECRETARESSE NIEUWJAAR
Alle titels van A tot Z
Engelse titels

Engelse titels bestel je hier.

Een Onelinerbook in een
andere taal? Dat kan ook!
Stuur ons een mail.

Klantenbeoordeling

Mijn ervaring is grandioos, service is top. Nogmaals dank!
Antonie v.d. Stappen

Allereerst wil ik u danken voor de geweldige boeken, heb al twee mensen heel gelukkig gemaakt.
Mechie Vergoossen

De boekjes zijn op tijd binnengekomen en zien er prachtig uit. We hebben enthousiaste reacties ontvangen bij het uitreiken.
Paul Nijhuis, Sociale Verzekeringsbank

Nieuwsbrief
Roepnaam:
Achternaam:
E-mail:
Vul hieronder de getoonde veiligheidscode in:

Leveringsvoorwaarden


Artikel 1 - Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Onelinerbooks. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de klant en Onelinerbooks middels een bestelling via het bestelsysteem op een van de sites van Onelinerbooks of een per e-mail of andere informatiedrager gegeven opdracht aan Onelinerbooks, accepteert de klant de voorwaarden.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Onelinerbooks zijn overeengekomen.
1.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Onelinerbooks worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Onelinerbooks ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2 - Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Onelinerbooks zijn vrijblijvend. Onelinerbooks behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de klant door Onelinerbooks. Onelinerbooks is gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Onelinerbooks dit mee uiterlijk binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Deze overeenkomst bevat alle tussen de klant en Onelinerbooks gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen de klant en Onelinerbooks.
2.4 De administratie van Onelinerbooks geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Onelinerbooks verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Onelinerbooks verrichte leveringen. Onelinerbooks erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent de klant dit eveneens.
2.5 De orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie: de titel van het boek dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte boeken; de prijs van het boek; de verzendkosten, het totale orderbedrag, aflevergegevens; het bestelnummer van de overeenkomst; de datum dat de bestelling wordt verzonden; het e-mailadres van Onelinerbooks, waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.


Artikel 3 - Levering en levertijden

3.1 De door Onelinerbooks opgegeven levertijden zijn indicatief, hoewel er naar gestreefd wordt de aangekondigde verzenddatum te handhaven. Overschrijding van enige leveringstermijn echter geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De klant heeft in ieder geval het recht om de koop ongedaan te maken, als de levering niet binnen 14 dagen na het plaatsen van de order is geschiedt. Dit geldt niet als Onelinerbooks en de klant andere afspraken in deze hebben gemaakt.


Artikel 4 - Prijzen en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn inclusief omzetbelasting en exclusief handlings- en verzendkosten. Deze verzendkosten worden per bestelling apart in rekening gebracht en kunnen per product en per land verschillen. De bezorgkosten worden genoemd bij de productinformatie en tevens voordat de bestelling online wordt betaald.
4.2 De klant kan zelf kiezen op welke van de navolgende wijzen hij online wenst te betalen: creditcard of iDEAL. Betaling geschiedt zonder betalingskorting of compensatie aan Onelinerbooks. Betalingen geschieden via de Buckaroo Payment Engine.
4.3 Zakelijke klanten hebben na accordering van Onelinerbooks de mogelijkheid op rekening te kopen met een betalingstermijn van 8 dagen.
4.4 Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Onelinerbooks gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van Onelinerbooks te weigeren.
4.5 Wanneer een zakelijke klant een factuur van Onelinerbooks niet binnen de gestelde 8 dagen betaalt, dan is Onelinerbooks gerechtigd - na een aanmaning uiteraard - de incasso in handen te geven van een incassobureau. Bijkomende incassokosten en rente zullen de klant dan ook in rekening worden gebracht, met een minimum bedrag per invordering van € 120,-.


Artikel 5 - Overmacht

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Onelinerbooks, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Onelinerbooks zijn voldaan.


Artikel 6 - Eigendom van producten

6.1 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van Onelinerbooks, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Onelinerbooks zijn voldaan.


Artikel 7 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Onelinerbooks geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Onelinerbooks garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Onelinerbooks geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 8 - Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant Onelinerbooks daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden door een fout van Onelinerbooks, dan heeft de klant de keuze of Onelinerbooks tegen retournering van de foutieve producten nieuwe producten levert, dan wel de klant de factuurwaarde restitueert.
8.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden door een fout van de klant, dan heeft Onelinerbooks de mogelijkheid een coulance-voorstel aan de klant te doen.
8.4 Aangezien elk product van Onelinerbooks speciaal voor de klant wordt geproduceerd en veelal gepersonaliseerd is,is het niet mogelijk een product aan Onelinerbooks te retourneren., uitgezonderd het bepaalde in art. 8.2.


Artikel 9 - Bestellingen en communicatie

9.1 Onelinerbooks is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Onelinerbooks, dan wel tussen Onelinerbooks en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Onelinerbooks.
9.2 Wel zal Onelinerbooks er alles aan doen om misverstanden op haar sites en in overige communicatie zo veel mogelijk te voorkomen.


Artikel 10 - Persoonsgegevens en privacy

10.1 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.

10.2 Alleen als de klant heeft aangegeven dat hij/zij hier prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Onelinerbooks. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Onelinerbooks. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
10.3 Betaalgegevens, zoals bank- en creditcardgegevens van de klant zullen door Onelinerbooks in geen enkel bestand worden opgeslagen en online versleuteld worden verzonden via een SSL (HTTPS) verbinding.
10.4 Desgewenst kan de klant inzage krijgen in de gegevens die door Onelinerbooks over de klant zijn opgenomen in het bestand van Onelinerbooks. De klant is te allen tijde gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.


Artikel 11 - Diversen

11.1 Indien door Onelinerbooks gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Onelinerbooks deze voorwaarden soepel toepast.
11.2 Onelinerbooks is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.


Artikel 12 - Toepasselijke recht en geschillenregeling

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Onelinerbooks is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Zoeken
Levertijd

Nu besteld, verzonden op 27 mei 2019


Snelste in leveren van persoonlijke boeken!

Klantenservice

Telefonisch bereikbaar
085 87 68 905
Ma - Vr: 10:00 - 17:00

Mail ons
info@onelinerbooks.nl


Veilig betalen

Bij ons kies je zelf hoe je betaalt:
iDEAL, MasterCard, Visa, overboeking.

iDEAL
Korting

Regelmatig geven we korting op een van onze boeken. De actiecode vind je op:

All rights reserved; © 2012 Onelinerbooks.nl; Laatste update: 24-05-2019;